thinkbook.pl 

Regulamin sklepu thinkbook.pl

 

postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego thinkbook.pl, w szczególności warunki zawierania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Właścicielem serwisu jest firma NOTEBOOKI.PL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomska 56A, kod pocztowy 53-611 o numerze NIP: 8943104421, Regon: 367208934, dalej zwanym „Sprzedającym”.

Informacje dodatkowe o firmie:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000676488

Kapitał zakładowy: 30 000,00 PLN

Rachunki bankowe:

mBank SA PL 90 1140 1140 0000 2453 3500 1001 (PLN)

mBank SA PL 63 1140 1140 0000 2453 3500 1002 (EUR)

Sposoby kontaktu ze sklepem:

e-mail: sklep@notebooki.pl

Telefony: 71 30 71 400, 533 342 820

Operatorem kart płatniczych jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych, polityka cookies w sklepie thinkbook.pl jest osobnym dokumentem i jest dostępna pod tym linkiem   

Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Określenie zakresu działalności. 

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym.

§3 Warunki zawierania umów oraz realizacji zamówień.

§4 Tryb postępowania reklamacyjnego.

§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych.

§6 Postanowienie Końcowe.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu,

Kliencie – należy przez to rozumieć podmioty gospodarcze, zarówno krajowe jak i zagraniczne, niebędące konsumentami. Sklep thinkbook.pl nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej,

Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

 

§1

Określenie zakresu działalności

Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę. Każdy towar w sklepie posiada szczegółowy opis. Ceny podane na karcie produktu w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) w złotych polskich (PLN).

§2

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze, Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

§3

Warunki zawierania umów oraz realizacji zamówień

Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu zasadami dokonywania zakupów, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik/Klient wybiera pozycje do koszyka.

Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta numeru NIP.

Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z przyjęciem go do realizacji. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał. 

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Umowa kupna/sprzedaży jest skutecznie zawarta i wiążąca po udzieleniu przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną informacji o przyjęciu zamówienia na podstawie oferty zaakceptowanej przez obie strony.

Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.

Przy realizacji zamówienia wydawana jest faktura VAT.

Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres podany w formularzu zamówienia.

Kupujący powinien sprawdzić stan opakowania i jego zawartość w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zalecane jest sporządzenie stosownego protokołu, który winien być podpisany przez kuriera.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie powstałe po stronie firmy kurierskiej. Dotyczy to także opóźnień powstałych w wyniku działania siły wyższej.

§4

Tryb postępowania reklamacyjnego

Produkty sprzedawane przez Serwis posiadają gwarancje producentów. W celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej należy postępować zgodnie z wytycznymi wskazanymi w karcie gwarancyjnej. Jeżeli wytyczne nie wskazują inaczej do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć szczegółowy opis wady lub wad produktu, ewentualnie opis niezgodności ze wskazaniem na okoliczności w jakich wada, wady lub niezgodności występują. Każdorazowo do reklamowanego towaru należy dołączyć kartę gwarancyjną lub dowód zakupu.

W przypadku stwierdzenia niezgodności sprzętu objętego programem obsługi „notebook+” w dowolnej wersji (basic, medium lub professional), należy się skontaktować ze Sprzedającym, aby uzyskać informacje odnośnie dalszego postępowania.

Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona, na podstawie artykułu 558 §1 Kodeksu Cywilnego. Wyłączenie to w żaden sposób nie wpływa na ograniczenie uprawnień Klienta z tytułu gwarancji.

§5

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych, polityka cookies w sklepie thinkbook.pl jest osobnym dokumentem i jest dostępna pod tym linkiem   

§6

Postanowienie Końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Klientem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna w Serwisie, w zakładce Regulamin.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji Regulaminu.

Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.