thinkbook.pl 

Regulamin sklepu thinkbook.pl

 

postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego thinkbook.pl, w szczególności warunki zawierania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Właścicielem serwisu jest firma NOTEBOOKI.PL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomska 56A, kod pocztowy 53-611 o numerze NIP: 8943104421, Regon: 367208934, dalej zwanym „Sprzedającym”.

Informacje dodatkowe o firmie:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000676488

Kapitał zakładowy: 30 000,00 PLN

Rachunki bankowe:

mBank SA PL 90 1140 1140 0000 2453 3500 1001 (PLN)

mBank SA PL 63 1140 1140 0000 2453 3500 1002 (EUR)

Sposoby kontaktu ze sklepem:

e-mail: sklep@notebooki.pl

Telefony: 71 30 71 400, 533 342 820

Operatorem kart płatniczych jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych, polityka cookies w sklepie thinkbook.pl jest osobnym dokumentem i jest dostępna pod tym linkiem   

Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Określenie zakresu działalności. 

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym.

§3 Warunki zawierania umów oraz realizacji zamówień.

§4 Tryb postępowania reklamacyjnego.

§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych.

§6 NIELEGALNE TREŚCI I INNE TREŚCI NIEZGODNE Z REGULAMINEM

§7 Postanowienie Końcowe.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu,

Kliencie – należy przez to rozumieć podmioty gospodarcze, zarówno krajowe jak i zagraniczne, niebędące konsumentami. Sklep thinkbook.pl nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej,

Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

AKT O USŁUGACH CYFROWYCH, AKT – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Dz.U. L 277 z 27.10.2022, s. 1–102).

NIELEGALNE TREŚCI – informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży Produktów lub świadczenia Usług Elektronicznych, nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.

§1

Określenie zakresu działalności

Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę. Każdy towar w sklepie posiada szczegółowy opis. Ceny podane na karcie produktu w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) w złotych polskich (PLN).

§2

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze, Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

§3

Warunki zawierania umów oraz realizacji zamówień

Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu zasadami dokonywania zakupów, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik/Klient wybiera pozycje do koszyka.

Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta numeru NIP.

Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z przyjęciem go do realizacji. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał. 

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Umowa kupna/sprzedaży jest skutecznie zawarta i wiążąca po udzieleniu przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną informacji o przyjęciu zamówienia na podstawie oferty zaakceptowanej przez obie strony.

Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.

Przy realizacji zamówienia wydawana jest faktura VAT.

Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres podany w formularzu zamówienia.

Kupujący powinien sprawdzić stan opakowania i jego zawartość w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zalecane jest sporządzenie stosownego protokołu, który winien być podpisany przez kuriera.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie powstałe po stronie firmy kurierskiej. Dotyczy to także opóźnień powstałych w wyniku działania siły wyższej.

§4

Tryb postępowania reklamacyjnego

Produkty sprzedawane przez Serwis posiadają gwarancje producentów. W celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej należy postępować zgodnie z wytycznymi wskazanymi w karcie gwarancyjnej. Jeżeli wytyczne nie wskazują inaczej do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć szczegółowy opis wady lub wad produktu, ewentualnie opis niezgodności ze wskazaniem na okoliczności w jakich wada, wady lub niezgodności występują. Każdorazowo do reklamowanego towaru należy dołączyć kartę gwarancyjną lub dowód zakupu.

W przypadku stwierdzenia niezgodności sprzętu objętego programem obsługi „notebook+” w dowolnej wersji (basic, medium lub professional), należy się skontaktować ze Sprzedającym, aby uzyskać informacje odnośnie dalszego postępowania.

Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona, na podstawie artykułu 558 §1 Kodeksu Cywilnego. Wyłączenie to w żaden sposób nie wpływa na ograniczenie uprawnień Klienta z tytułu gwarancji.

§5

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych, polityka cookies w sklepie thinkbook.pl jest osobnym dokumentem i jest dostępna pod tym linkiem   

§6
NIELEGALNE TREŚCI I INNE NIEZGODNE Z REGULAMINEM

 1. Niniejszy punkt Regulaminu zawiera postanowienia wynikające z Aktu o Usługach Cyfrowych w zakresie dotyczącym Sklepu Internetowego i Usługodawcy. Usługobiorca co do zasady nie jest zobowiązany do dostarczania treści podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, chyba że Regulamin wymaga podania określonych danych (np. dane do złożenia Zamówienia). Usługobiorca może mieć możliwość dodania opinii lub komentarza w Sklepie Internetowym korzystając z narzędzi udostępnionych w tym celu przez Usługodawcę. W każdym wypadku dostarczania treści przez Usługobiorcę jest on zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.
 2. PUNKT KONTAKTOWY - Usługodawca wyznacza adres poczty elektronicznej sklep@nazwasklepu.pl jako pojedynczy punkt kontaktowy. Punkt kontaktowy umożliwia bezpośrednią komunikację Usługodawcy z organami państw członkowskich, Komisją Europejską i Radą Usług Cyfrowych oraz jednocześnie umożliwia odbiorcom usługi (w tym Usługobiorcom) bezpośrednią, szybką i przyjazną komunikację z Usługodawcą drogą elektroniczną, na potrzeby stosowania Aktu o Usługach Cyfrowych . Usługodawca wskazuje język polski oraz język angielski do celów komunikacji z jego punktem kontaktowym.
 3. Procedura zgłaszania Nielegalnych Treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o Usługach Cyfrowych:

  3.1. Na adres poczty elektronicznej zapytaj@notebooki.pl dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić Usługodawcy obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne Treści.

  3.2. Zgłoszenie powinno być wystarczająco precyzyjne i odpowiednio uzasadnione. W tym celu Usługodawca umożliwia i ułatwia dokonywanie na podany wyżej adres poczty elektronicznej zgłoszeń zawierających wszystkie poniższe elementy: (1) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że zgłaszane informacje stanowią Nielegalne Treści; (2) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Nielegalnych Treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi; (3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE; oraz (4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

  3.3. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, uznaje się za dające podstawę do uzyskania faktycznej wiedzy lub wiadomości do celów art. 6 Aktu o Usługach Cyfrowych w odniesieniu do informacji, której dotyczy, jeżeli umożliwia Usługodawcy działającemu z należytą starannością stwierdzenie – bez szczegółowej analizy prawnej – nielegalnego charakteru danej działalności lub informacji.

  3.4. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Usługodawca bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Usługodawca powiadamia także bez zbędnej zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.

  3.5. Usługodawca rozpatruje wszystkie zgłoszenia, które otrzymuje w ramach mechanizmu, o których mowa powyżej, oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do informacji, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Jeżeli na potrzeby takiego rozpatrywania lub podejmowania decyzji Usługodawca korzysta ze zautomatyzowanych środków, uwzględnia informacje na ten temat w powiadomieniu, o którym mowa poprzednim punkcie.

 4. Informacja na temat ograniczeń, które Usługodawca nakłada w związku z korzystaniem z Sklepu Internetowego, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez Usługobiorców:

  4.1. Usługobiorcę obowiązują następujące zasady w przypadku dostarczania jakichkolwiek treści w ramach Sklepu Internetowego:

       4.1.1. obowiązek korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do zamieszczania treści (np. w ramach opinii lub komentarzy), zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;

       4.1.2. obowiązek wprowadzania treści zgodnych ze stanem faktycznym oraz w sposób niewprowadzający w błąd;

       4.1.3. zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym zakaz dostarczania Nielegalnych Treści;

       4.1.4. zakaz przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

       4.1.5. zakaz dostarczania treści naruszających powszechnie przyjęte zasady netykiety, w tym zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;

       4.1.6. obowiązek posiadania – w przypadku, gdy jest to konieczne – wszelkich wymaganych praw i zezwoleń do dostarczania takich treści na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności praw autorskich lub wymaganych licencji, zezwoleń i zgód na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, lub publikację, zwłaszcza prawa publikowania i rozpowszechniania w Sklepie Internetowym oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku bądź danych osobowych w przypadku treści, które obejmują wizerunek lub dane osobowe osób trzecich.

       4.1.7. obowiązek korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie stwarzający zagrożenia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy, Sklepu Internetowego lub osób trzecich.

  4.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo moderowania treści dostarczanych przez Usługobiorców na stronę Sklepu Internetowego. Moderowanie odbywa się w dobrej wierze i z należytą starannością oraz z własnej inicjatywy Usługodawcy lub na otrzymane zgłoszenie w celu wykrycia, identyfikacji i usunięcia Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem lub uniemożliwienia do nich dostępu lub podejmowania niezbędnych środków, aby spełnić wymogi prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej, w tym wymogi określone w Akcie o usługach cyfrowych, bądź też wymogi zawarte w Regulaminie.

  4.3. Proces moderowania może odbywać się ręcznie przez człowieka lub opierać się na zautomatyzowanych lub częściowo zautomatyzowanych narzędziach ułatwiających Usługodawcy identyfikację Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem. Po zidentyfikowaniu takich treści Usługodawca podejmuje decyzję co do ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny sposób ogranicza ich widoczność lub podejmuje inne działania, które uzna za konieczne (np. kontaktuje się z Usługobiorcą celem wyjaśnienia zastrzeżeń i zmiany treści). Usługodawca w sposób jasny i łatwo zrozumiały poinformuje Usługobiorcę, który dostarczył treści (w razie posiadania jego danych kontaktowych) o swojej decyzji, powodach jej podjęcia oraz dostępnych możliwościach odwołania się od tej decyzji.

  4.4. Usługodawca realizując swoje prawa i obowiązki z Aktu o Usługach Cyfrowych zobowiązany jest działać z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron, w tym odbiorców usługi, w szczególności z uwzględnieniem praw zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, takich jak wolność wypowiedzi, wolność i pluralizm mediów i inne prawa podstawowe i wolności.

 5. Wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub decyzji Usługodawcy podjętej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 6. Regulaminu. Korzystanie z tej procedury jest bezpłatne i umożliwia składanie skarg w sposób elektroniczny na podany adres poczty elektronicznej. Skorzystanie z procedury zgłaszania i rozpatrywania skarg pozostaje bez uszczerbku dla prawa danej osoby lub podmiotu do wszczęcia postępowania przed sądem oraz nie narusza jego innych praw.
 6. Usługodawca rozpatruje wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub podjętej decyzji w sposób terminowy, niedyskryminujący, obiektywny i niearbitralny. Jeżeli skarga lub inne zgłoszenie zawiera wystarczające powody, aby Usługodawca uznał, że jego decyzja o niepodejmowania działań w odpowiedzi na zgłoszenie jest nieuzasadniona lub że informacje, których dotyczy skarga, nie są nielegalne i niezgodne z Regulaminem, lub zawiera informacje wskazujące, że działanie skarżącego nie uzasadnia podjętego środka, Usługodawca bez zbędnej zwłoki uchyla lub zmienia swoją decyzję co do ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny sposób ograniczenia ich widoczności lub podejmuje inne działania, które uzna za konieczne.
 7. Usługobiorcy, osoby lub podmioty, które dokonały zgłoszenia Nielegalnych Treści, do których skierowane są decyzje Usługodawcy dotyczące Nielegalnych Treści lub treści niezgodnych z Regulaminem, mają prawo wyboru dowolnego organu pozasądowego rozstrzygania sporów certyfikowanego przez koordynatora ds. usług cyfrowych państwa członkowskiego w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących tych decyzji, w tym w odniesieniu do skarg, które nie zostały rozstrzygnięte w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg Usługodawcy.

§7

Postanowienie Końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Klientem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna w Serwisie, w zakładce Regulamin.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji Regulaminu.

Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.